Regulamin i Polityka Prywatności zgodne z RODO

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.mamoo.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez MAMOO Kinga Molak z siedzibą w Łodzi, REGON: 101308263, NIP: 947-184-28-26, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 73909/2011 (UMŁ - Delegatura Łódź-Bałuty).

2. Sklep oferuje sprzedaż produktów, które znajdują się na stronie internetowej.

3. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

4. Warunkiem złożenia zamówienia przy wykorzystaniu witryny internetowej Sklepu jest ukończenie 18 lat przez osobę składającą zamówienie.

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji kontaktując się telefonicznie lub przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.

5. Ceny towarów będących w sprzedaży są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Ceny podane przy produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. Każde zamówienie musi zostać potwierdzone e-mailowo przez pracownika Sklepu. Tylko tak potwierdzone zamówienie jest równoznaczne z umową sprzedaży.

7. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu.

8. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

§ 2. Formy płatności i realizacja zamówienia 

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski Klient powinien dokonać w formie przelewu bankowego na wskazany nr konta (Bank Handlowy w Warszawie S.A. 67103000190109853000370136) , poprzez płatność online za pośrednictwem systemu PayU bądź u kuriera przy przesyłkach wysyłanych za pobraniem.

Nieuiszczenie zapłaty za towar w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia w Sklepie skutkować będzie anulowaniem zamówienia.

2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia wpływu należności na konto Sklepu.  

3. Przy większości towarów Sklep podaje czas wysłania zamówienia z Magazynu. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów. W przypadku, gdy czas realizacji okazałby się dłuższy niż przypisany dla danych towarów, Sklep skontaktuje się z Klientem celem poinformowania o opóźnieniu i potwierdzeniu dalszej chęci realizacji zamówienia.

4. W przypadku towarów o większej wartości, dla których przewidziany jest określony czas realizacji, warunkiem przyjęcia zamówienia jest wpłata zaliczki w minimalnej wysokości 30% wartości zamówienia na konto Sklepu. Sklep przy składaniu zamówienia poda Klientowi kwotę zaliczki. Sklep poinformuje Klienta gdy zamówiony towar będzie już gotowy do odbioru i uzależni wysyłkę towaru od wpłaty pozostałej (70%) kwoty.

Nie uiszczenie kwoty zaliczki w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia w Sklepie skutkować będzie anulowaniem zamówienia.

5. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone:

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej – wysyłka następuje w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia skompletowania wszystkich zamówionych towarów , klient na własną odpowiedzialność dokonuje wyboru wysyłki Pocztą Polską, które nie podlegają ubezpieczeniu

  • za pośrednictwem Firmy Kurierskiej - wysyłka następuje w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia skompletowania wszystkich zamówionych towarów ,

  • przez przedstawiciela Sklepu – po wcześniejszej indywidualnie dokonanej wycenie kosztów transportu klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o terminie  transportu zamówionych towarów, nie później jednak niż w ciągu tygodnia od skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

6. Sklep wystawia fakturę VAT na podstawie danych płatnika podanych przy składaniu zamówienia. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych personalnych i kontaktowych i w przypadku wprowadzenia w błąd przejmuje odpowiedzialność za podanie fałszywych danych.

7. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym adres, zaś koszt i sposób dostawy ustalany jest indywidualnie drogą elektroniczną.

§ 3. Zwroty i reklamacje

1. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru, jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. (Dz.U. z 2014r. poz. 827)

2. Zwrócony towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony i być zwrócony w nienaruszonym opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport towaru.
Po weryfikacji stanu zwróconego towaru, Sklep zwróci dokonane płatności w terminie 7 dni przelewem na wskazane przez klienta konto.

3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym.

4. Warunkiem koniecznym, aby Sklep rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

5. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, a gdy nie będzie to możliwe, Sklep zaoferuje Klientowi inne dostępne w Sklepie towary albo zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru oraz reklamacje dotyczące niekompletności dostarczonego towaru są rozpatrywane tylko pod warunkiem sporządzenia przy odbiorze przesyłki protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej przesyłkę.

8. Nie będą przyjmowane paczki wysłane na adres Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.


§ 4. Zasada prywatności

1.Każda osoba wypełniająca formularz zamówienia daje prawo firmie MAMOO Kinga Molak do używania swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych, Dz.U. Nr 133, pozycja 833). Dane osobowe klienta będą używane tylko w celu opracowywania zamówienia i dostawy, wystawiania faktury i raportu finansowego. Dane te są poufne i nie zostaną przekazane żadnym nieuprawnionym osobom.


2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie będą sprzedawane i przekazywane żadnym osobom ani instytucjom.

 
3. Każdy Klient wypełniający formularz zamówienia ma dostęp do swoich danych, może je weryfikować, modyfikować i usuwać, zgłaszając to pisemnie na adres e-mail: biuro@mamoo.pl, aż do momentu zapłaty za zamówienie i przekazania zamówienia do realizacji.

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep Internetowy dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014r (Dz.U 2014 poz.827).

5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.mamoo.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego Mamoo.pl (zwanej dalej: „Sklepem Internetowym”).

2.Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Mamoo Kinga Molak zwana dalej Mamoo.pl

3.Mamoo.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w sklepie internetowym mamoo.pl, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes działalności. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

§ 1 Jak zbieramy dane?

Mamoo.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

-rejestracji konta w Sklepie Internetowym;

-składania zamówienia w Sklepie Internetowym.

W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

-adres e-mail;

-dane adresowe:

 kod pocztowy i miejscowość;

 ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

 imię i nazwisko;

 numer telefonu.

Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

adres e-mail;

dane adresowe: 

kod pocztowy i miejscowość;

ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

imię i nazwisko;

numer telefonu.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

-firmę Przedsiębiorcy;

-numer NIP.

 Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

 § 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

 

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Mamoo.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Mamoo.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

Mamoo.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

- Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

- Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

Mamoo.pl wykorzystuje cookies własne w celu:

 - uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

 - analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Mamoo.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 - zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 - popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 Mamoo.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Mamoo.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

 Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Mamoo.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

 Dane osobowe zbierane przez Mamoo.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).

 Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie osoby uprawnione przez Mamoo.pl.

 Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

 Mamoo.pl zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.

 Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Mamoo.pl może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Mamoo.pl roszczeń od danego Klienta.

 W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Mamoo.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 Mamoo.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta. 

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Mamoo.pl poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

 Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@mamoo.pl

 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.mamoo.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.


Witamy w sklepie internetowym zaczarowanym oczami maluszka :)
Proponujemy Państwu produkty dla dzieci ułatwiające opiekę i pielęgnację, które mogą być barwnym urozmaiceniem dnia codziennego, takie jak: kolorowa pościel dla dzieci, śpiworki dziecięce, puszyste kocyki dla dzieci, bajeczne kocyki dla niemowląt czy niebanalne poduszki dla dzieci. Podpowiemy, jakie wybrać meble drewniane dla dzieci, by urządzić pokoik marzeń, zasugerujemy które zabawki na biegunach, rowerki biegowe czy hulajnogi dla dzieci są najbardziej lubiane oraz nie zapomnimy o pomysłach na prezent, takich jak zabawki drewniane czy zabawki edukacyjne. Życzymy kolorowych zakupów!

721-558-553
biuro@mamoo.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone © Mamoo 2020
created by A4 STUDIO

PayU